Close

The materials of the future. (Els materials del futur)


Nov 08, 2011
Sala d'actes de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada. Pça. Rei 15, 08700 Igualada

It is an exhibition of such materials have evolved from the past to the future. What are the challenges that await us?, Considering the technological development of a country, or in other words, economic development is linked also to the development of new materials that improve our quality of life. The conference is structured around examples of real needs, today and how we are working to prevent or minimize the problem with the use of new materials or improving their properties.

Es fa una exposició de com han anat evolucionant els materials, des del passat fins al futur. Quin són el reptes que ens esperen ?, tenint present que el desenvolupament tecnològic d'un país, o el que és el mateix, el desenvolupament econòmic va lligat, també, al desenvolupament de nous materials que permetin millorar la nostra qualitat de vida. La conferència s'estructura en base a exemples de necessitats reals, a dia d'avui, i com s'està treballant per tal d'evitar o minimitzar el problema, amb la utilització de nous materials o bé millorant les seves propietats.


Get Directions